วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง Information Technology Center Renato Archer (CTI) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ งานเลี้ยงขอบคุณ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชฑูตบราซิล ประจำประเทศไทย