วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 202 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.00 – 09.30 น. Opening Workshop
Reported by รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Welcome Speech โดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Open Speech โดย ฯพณฯ จิลแบร์โต้ ฟอนแซก้า กีมาไรส เด โมวร่ะ
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

พิธีกร โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล

09.30 – 11.00 น. Session I – Collaborative Smart Agriculture platform in practice.
Chairs : Assoc. Prof. Dr. Asanee Kawtrakul, Thailand and Dr. Teerawat Issariyakul, Engineer from TOT

a) Towards Smart Agriculture with Smart Officer and Smart Farmer Model.
– Mr. Kukiat Soitong, Adviser to Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

b) Crop Calendar Planning based on Climate change.
– Mr. Nitat Charoenthammaraksa, The Executive Director of Smart Practice Learning Center for Farmers.
– Mr. Suradech Parawisut, Expert of Rice Breeder.

c) The Effect of Climate Change to Disease Outbreak.
– Dr. Udomsak Lertsuchataanich, the Faculty of Agriculture.
– Dr. Opas Trithaveesak, Researcher from Nectec.

d) From Farm to Market: Data Analytics for Agriculture.
– Professor Dr. Nicolas Spyratos / the University of Paris-South, France.

e) Fusion of Agriculture Observation : Dr. Frederic Andres, Japan.

f) Monitoring a rice field with a low cost wireless sensor network.
– Dr. Alexandre Guitton, France.

11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง

11.15 – 12.15 น. Session 2 – Smart Watch and Smart Community with Collective Intelligence for Problem Solving through cases.
Chairs : Dr. Frederic Andres, Japan and Dr. Anan Phonphoem, Thailand.
a) Smart Eye for Protected Area Management.
– Mr. Yongyut Meesaengprao; Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Environment and Natural Resources.
– Dr. Anan Phonphoem, Head of Department of Computer.
– Dr. Chaiwat Klumpol, Head Of Department Aerospace Engineering Kasetsart University.

b) Best practices on environmental monitoring : From volcanoes to rice fields.
– Dr. Alexandre Guitton, France.

c) Collective Intelligence for project Management in Collaborative System.
– Prof. Jarbas Lopes Cardoso Jr., Brazil.

d) Collaborative computer aided decision making under risk and uncertainty in smart agriculture : Optimizing logistics and resource management.

13.00 – 16.00 น. Session4 – Collective Intelligence based Cyberbrain Games: Practice Learning on Agriculture Early Warning.
Session chairs:

    – Jarbas Lopes Cardoso Jr., Brazil.
    – Frederic Andres, Japan.
    – Prof. Asanee Kawtrakul, Thailand.
    – Alexandre Guitton, France.

16.00 – 17.15 น. Conclusion of the practice learning and future actions and cooperation.
Session panel chair: Assoc. Prof. Dr. Asanee Krawtrakul, Thailand.

17.15 – 17.30 น. ปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน

Advertisement