About us

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคที่เกิดจากการบูรณาการวิศวกรรมความรู้ร่วมกับวิศวกรรมภาษา เพื่อนำมาใช้ เป็นเครื่องมือในการสะสมและอนุรักษ์ความรู้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการให้บริการความรู้ เพื่อนำไปสู่การ สร้างสังคมแห่งความรู้ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. วิจัย และ พัฒนา เทคนิควิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาเชิงบูรณาการ (The Unified Knowledege Engineering and Language Engineering) ร่วมกับเนคเทค และเครือข่ายสถาบันวิจัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสะสมและอนุรักษ์ความรู้ รวมทั้งการให้บริการความรู้
  2. ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ความรู้ (Knowledge Ecosystem) ร่วมกับเจ้าของความรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) นับตั้งแต่ผู้ใช้ความรู้ ผู้ผ่องถ่ายความรู้ และผู้ให้บริการความรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญา (Intelligent Society)
  3.ร่วมพัฒนาและสร้างบุคลากรวิจัยด้านวิศวกรรมความรู้ บริการและจัดการความรู้ (Knowledge Engineering, Service and Management) โดยใช้โจทย์จริงจากผู้ต้องการ ใช้งาน
  4. ให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้วยวิศวกรรมความรู้

ที่มา

การสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน มี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย และ อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา ไปจนถึง วัยทำงาน และ วัยเกษียณ จะต้องมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเข้าถึงความรู้สมัยใหม่ เพื่อสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ การสร้างนวัตกรรม และสร้างรายได้ ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตประสบผลสำเร็จ ได้แก่

 • ระบบนิเวศน์แห่งความรู้ (Knowledge Ecosystem) ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนรู้และใช้ความรู้อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสะสมและอนุรักษ์ความรู้ ตลอดจนการสร้างสาระแห่งองค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ และการให้บริการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศน์แห่งความรู้ ประกอบด้วย เจ้าของความรู้ ผู้ทำหน้าที่ผ่องถ่ายความรู้ ผู้ต่อยอดความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการความรู้ นับตั้งแต่การจัดเก็บ การเข้าถึง การเผยแพร่ และการบำรุงรักษาความรู้ รวมถึงผู้สร้างและบำรุงรักษาคลังความรู้
 • ระบบโครงข่ายสารสนเทศและสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความรู้ (Information and Communication Technology Infrastructure for Knowledge Management) ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างเครือข่ายความรู้บนอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต (CyberBrain) ที่สามารถจัดเก็บและเชื่อมโยงความรู้ นับตั้งแต่ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึง องค์ความรู้สมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา ภาคการเกษตร ภาคการผลิตและการให้บริการ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นถนนสำหรับเข้าถึงความรู้ ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่

     รูปที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศน์แห่งความรู้ (Knowledge Ecosystem) และ ระบบโครงข่ายสารสนเทศและสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความรู้

รูปที่ 1 การสะสมและอนุรักษ์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

     อย่างไรก็ตามสาระความรู้ มีอยู่หลายประเภท และหลายสื่อ ทั้งที่อยู่ในรูปดิจิตอล กระดาษ ใบลาน และใบข่อย (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นทั้งผลจากการศึกษาวิจัย ที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และ เป็นประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สู่ คนรุ่นหลัง ความรู้เหล่านี้มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ทำให้ใช้เวลาในการเข้าถึง เพื่อให้ได้ความรู้ที่ต้องการ อีกทั้งความรู้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ไม่ได้ถูกถอดบันทึกเป็นตัวอักษร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาเพื่อพัฒนาเทคนิคและซอฟต์แวร์เครื่องมือ สำหรับ สกัดความรู้ (Knowledge Extraction) [7] รวบรวม จัดเก็บ (ตัวอย่างเช่น Document Classification, Knowledge Template Tools, Folksonomy Annotation Tools) เชื่อมโยงความรู้ (Knowledge Aggregation) [3] และประมวลผลเพื่อให้เข้าใจง่าย ตรงกับความต้องการใช้ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ เช่น Intelligent Search Engine, Question Answering System [8] สำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ (Knowledge Visualizer, PMM (Problem-Man-Methods) Model, Knowledge Portal)[1, 3, 4, 5] เพื่อใช้สำหรับวางแผนและตัดสินใจ (ดูรูปที่ 2)รูปที่ 2 
ตัวอย่างโมเดล CyberBrain สำหรับการสร้างเครือข่ายความรู้
บนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

     การสร้างเครือข่ายความรู้บนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต หรือที่เรียกว่า CyberBrain ดังรูปที่ 2 จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างวิศวกรรมความรู้ และวิศวกรรมภาษา

     วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นวิศวกรรมเชิงประยุกต์ ผสมผสานศาสตร์ระหว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับ รวบรวมและจัดเก็บความรู้ (Knowledge Acquisition) [2] สำหรับเชื่อมโยงความรู้ (Knowledge Sharing) [3] โดยใช้ Meta Knowledge และ Ontology Engineering สำหรับประมวลผลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถคำนวณและอนุมานหาเหตุผลได้ (Knowledge Processing and Reasoning) สำหรับการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) และสำหรับให้บริการความรู้แบบจุดเดียว ( One Stop service) [9, 10] และแบบสั่งตัด (Personalized Services) [4]

     วิศวกรรมภาษา (Language Engineering) เป็นวิศวกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา และ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณและเข้าใจภาษามนุษย์ ตัวอย่างงานประยุกต์ด้านวิศวกรรมภาษา ได้แก่ การย่อความอัตโนมัติ[11] การแปลภาษาอัตโนมัติ การสกัดข้อความจากหนังสือพิมพ์อัตโนมัติ [6, 7, 9, 10, 12]
 ด้วยการบูรณาการระหว่างวิศวกรรมความรู้ และวิศวกรรมภาษา จะทำให้เกิดเทคนิคในการสกัดความรู้เชิงอธิบายจากแหล่งความรู้ต่างๆดังกล่าว ข้างต้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 3


รูปที่ 3 ตัวอย่างการสกัดข้อสนเทศเรื่องไข้หวัดนกจากหนังสือพิมพ์

      ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา (U-Know CoE : Center of Excellence for Unified Knowledge and Language Engineering) จึงมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา โดยร่วมกับ NECTEC และ Stake Holders เช่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้จริง รวมทั้งเป็น Real Life Laboratory ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมภาษาและวิศวกรรมความรู้ทั้งในระดับปริญญาตรี หลังปริญญาโท (Post Master) และหลังปริญญาเอก (Post Ph.D) ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมความรู้ และภาษาสู่สังคม และสามารถพึ่งพาตนเองโดยก้าวสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. ด้านเทคโนโลยีและการสร้างองค์ความรู้ใหม่:

เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เครื่องมือโดยบูรณาการวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษานับตั้งแต่ การสกัดความรู้ การแทนความรู้เพื่อนำไปสู่การประมวลผลความรู้ใหม่ รวมทั้งการหาเหตุและผล การค้นหาและติดตามความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การแสดงผลความรู้แบบเชื่อมโยง ระบบผู้เชี่ยวชาญ และ ระบบถามตอบอัตโนมัติ

 1. ด้านการนำเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงด้วยกระบวนการสร้างสาระความรู้และให้บริการ:
 • เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ความรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยีโมบาย เพื่อให้เจ้าของความรู้ ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ ของกระทรวงต่างๆ นำเข้าความรู้ กำกับความรู้ และบำรุงรักษาความรู้
 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความรู้ Cyberbrainด้วย การเชื่อมโยงแบบกริด (Knowledge grid) โดยใช้ Meta data ที่เหมาะสมกับสื่อและชนิดความรู้
 • เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการความรู้แบบ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และแบบเฉพาะตัว (Personalized Service)
 • เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์
 1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายวิจัย:
 • เพื่อพัฒนาวิศวกรความรู้ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้โจทย์วิจัยจากผู้ใช้และประเมินผลโดยผู้ใช้
 • เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบ Training for the Trainer โดยใช้โครงสร้างและเครือข่ายที่ปฏิบัติงานอยู่ของกระทรวง/กรมที่มีอยู่เช่น ศูนย์เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบล และวิทยาลัยเกษตรกรรม
 • เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานหรือสถาบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
 • เพื่อคิดค้นและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากผลการวิจัยและพัฒนา และนำไปถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s